<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Stowarzyszenie dla Rodzin | Page 25 | Pomagamy dzieciom i dorosłym, o których inni zapominają

Diagnoza logopedyczna

Podczas diagnozy logopedycznej przeprowadzamy wywiad, oceniamy sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, badamy słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny; sprawdzamy poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej (słownictwo i gramatyka).

Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowujemy plan terapii. Zakres terapii dobierany jest do Indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna to określenie przyczyn trudności w uczeniu się w zakresie różnych przedmiotów.

Badanie polega między innymi na zebraniu wywiadu z rodzicami, uczniem, a jeśli istnieje potrzeba, również z nauczycielami; ponadto na obserwacji; wykonaniu testów czytania i pisania, analizowaniu prac ucznia; sprawdzianów wiadomości szkolnych.

Po analizie uzyskanych informacji terapeuta planuje etapy i zakres terapii. Spotkania terapeutyczne odbywają się systematycznie raz lub więcej razy w tygodniu, w zależności od potrzeby.

Diagnoza psychologiczna

Zajmujemy się diagnozą dzieci już od 3 miesiąca życia. Może ona dotyczyć różnych sfer takich jak: możliwości i rozwój intelektualny i poznawczy, rozwój emocjonalny czy społeczny, osobowość – określenie potrzeb, skłonności, zainteresowań; diagnoza ewentualnych zaburzeń w różnych sferach (intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, osobowościowej).

Strony

Subscribe to Stowarzyszenie dla Rodzin RSS

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.