<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Anna Szymczak | Stowarzyszenie dla Rodzin

Anna Szymczak

Psycholog z doświadczeniem w pracy zawodowej od 1992 roku.

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii,  ze specjalizacją „Stosowana psychologia kliniczna człowieka dorosłego” (promotor prof. L. Grzesiuk).

Szkolenie - Systemowa Terapia Rodzin (prowadzone przez A. Siewierską, B. Tryjarską) przygotowujące do prowadzenia psychoterapii rodzinnej oraz par.

Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie,  kurs  kwalifikacyjny (prowadzony przez A. Naporowską).

Szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” z zakresu analizy grupowej, przygotowujące do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób dorosłych, gdzie otrzymała rekomendację Instytutu do pracy terapeutycznej.

Szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – II stopień.

Ukończyła różnorodne szkolenia z zakresu psychoterapii, terapii, pomocy psychologicznej np:   Studium Interwencji Kryzysowej oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy, „Positive Psychotherapy, Psychosomatic Medicine and Transculttural Psychiatry”. Warsztaty terapii twórczej.  „Craniosacral Therapy”. „NLP Practitioner”. Interwencja kryzysowa. Praca z osobami z problemami uzależnień oraz współuzależnionymi. Prowadzenia zajęć profilaktyczno – edukacyjnych, socjoterapeutycznych.

Studium profilaktyki (OPTA).

Posiada uprawnienia i przygotowanie do prowadzenia:

Warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Diagnozy psychologicznej w tym z zakresu problemów emocjonalnych, zaburzeń zachowania, zagrożenia uzależnieniami, przemocą. Mediacji i negocjacji. Treningu Zastepowania Agresji.

Systematycznie uczestniczyła i uczestniczy w superwizji pracy psychoterapeutycznej między innymi u dr. Jerzego Pawlika (Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”), Barbary Smolińskiej (Laboratorium Psychoedukacji), Aliny Naporowskiej, Krystyny Grzywińskiej, Moniki Jakubowskiej.

Ukończyła własną psychoanalizę szkoleniową, długoterminową.

Otrzymała stopień nauczyciela dyplomowanego.

Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w jednej z Dzielnic w Warszawie.

Posiada uprawnienia zarządzania oświatą, kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kwalifikacje zarządzania projektami.

Ukończyła szkolenia z zakresu budowania i ewaluacji programów profilaktycznych.

Pełni funkcję Dyrektora Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (dla dzieci młodzieży, dorosłych, rodzin) Stowarzyszenia dla Rodzin.

Jest autorem wielu programów z zakresu psychologicznej, specjalistycznej pomocy: rodzinie, dzieciom, młodzieży, dorosłym; dotyczących szeroko pojętej profilaktyki i edukacji w środowisku lokalnym, w ujęciu systemowym; programu niepublicznej placówki specjalistycznej – socjoterapeutycznej; programu poradni rodzinnej.

Odbyła staże zawodowe między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej, Akademickim Ośrodku Psychoterapii.

Zdobyła doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu psychoterapii,  między innymi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,  Poradni Rodzinnej, Niepublicznej Specjalistycznej (socjoterapeutycznej) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, Gabinecie psychoterapeutycznym.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.